• Bachelor Degree
  • Assistant / Coordinator / Supervisor
  • Provided meal & accommodation

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องอาหาร
  • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม /ร้านอาหาร /ภัตตาคาร 3-5
  • มีความสามารถทางการตลาด และมีความรู้เรื่องการจัดการ

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร
  • ส่วนลดพนักงาน

13-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่