• วุฒิ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ

17-Nov-17

 

Applied
  • ชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สามารถใช้โปรแกรมเฉพาะทางในการเขียนแบบ

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล