• Plating Manager
  • production in plating process
  • Jewelry,jewellery

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับ ปวช./ปวส. สาขาออกแบบ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

18-Sep-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับ ปวช./ปวส. สาขาออกแบบ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

18-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล