Design (Architecture)

WHA Corporation Public Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

  • ปริญญาตรี/โทสาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 2 ปี ในการวางผังโครงการ,อาคารสำนักงาน/คลังสินค้า
  • ใช้ AUTOCAD, SKETCH UP, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR ได้

13-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่