• โฟรแมน
 • โฟรแมน
 • โฟรแมน

24-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Auto cad ได้ดี
 • สามารถเขียนงาน Shop Drawing ได้

23-Nov-17

 

Applied

Foreman / โฟร์แมน

BUILD EMPIRE CO., LTD.

สุราษฎร์ธานี

 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฎิบัติงานตาม site งานต่างจังหวัดได้

23-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม 3D

23-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ออกแบบตกแต่งภายใน บ้าน อาคาร สำนักงาน

22-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมและปฎิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 • เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง SUB-CONTRACT
 • สามารถทำงาน โครงสร้าง สถาปัตย์

22-Nov-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • มีความรู้ในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานและพัฒนางานให้ดีขึ้น

22-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล