Quantity Surveyor

V. Architecture Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

  • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
  • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

23-Nov-17

 

Applied
  • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
  • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

23-Nov-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

23-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล