Architect สถาปนิกออกแบบภายใน/ภายนอก

HOMEPLUS SAENGDAO FURNITURE MALL CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงาน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อ่านแบบ, ถอดแบบ, เขียนแบบ Auto CAD
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ

17-Nov-17

 

Applied

Architect / สถาปนิก จ.ร้อยเอ็ด

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied

Architect / สถาปนิก ประเมินราคา

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรร มีความละเอียดรอบคอบ

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรร มีความละเอียดรอบคอบ

17-Nov-17

 

Applied

Draft Man

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี
 • การสื่อสารดี
 • มีความมานะ อดทน ขยันทำงาน

17-Nov-17

 

Applied
 • จบงานสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
 • ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนของงานสถาปัตยกรรม
 • ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า

17-Nov-17

 

Applied

Architecture/สถาปนิก จ.ชัยภูมิ

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ
 • ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
 • สามารถ ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน

17-Nov-17

 

Applied

Architecture

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมหลัก
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

17-Nov-17

 

Applied

Engineer

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

17-Nov-17

 

Applied

Manager / ผู้จัดการฝ่ายแบบแปลนพิมพ์เขียว

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถร่วมงานกับคนอื่นได้

17-Nov-17

 

Applied

Senoir Engineer

V. Architecture Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

16-Nov-17

 

Applied

Security Engineer

V. Architecture Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

16-Nov-17

 

Applied

Engineering Manager / ผู้จัดฝ่ายวิศวกรรม (จ.หนองคาย)

V. Architecture Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

16-Nov-17

 

Applied

Maintenance Manager

V. Architecture Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้งานโปรแกรม Autocad, 3ds max, Photoshop,

15-Nov-17

 

Applied
 • จบงานสถาปัตยกรรมที่หน้างาน
 • ควบคุมการก่อสร้าง ส่วนของงานสถาปัตยกรรม
 • ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า

12-Nov-17

 

Applied

Draft Man

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี
 • การสื่อสารดี
 • มีความมานะ อดทน ขยันทำงาน

12-Nov-17

 

Applied

Architect / สถาปนิก จ.ร้อยเอ็ด

Modern Tage House & Design Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

12-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรร มีความละเอียดรอบคอบ

12-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

12-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
 • ใช้โปรแกรม Sketchup และ Autocad ได้

12-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล