ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน / ป.โท MBA
  • Finance, Accounting, Budgeting และ IFRS
  • Financial Planning and Analysis ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)