ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s banner
  C.J. Express Group Co., Ltd.'s logo
  ราชบุรี
  • ปริญญาตรี สาขา Logistic หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บริหารงานคลังสินค้าอย่างน้อย 3-5 ปี
  • ปฏิบัติงานที่ศูนย์กระจายสินค้าจ.ฉะเชิงเทรา