Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 66 jobs
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบัญชี เศรษฐศาตร์ สาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 2 ปี
  • Toeic score 550 หรือเทียบเท่า
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Corporate Finance Department - Officer เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
  • มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo

  Senior Finance Business Partner/ Financial Analyst / Financial Planning and Analyst

  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  Jatuchak
  • Master degree, 5 yrs exp in business finance
  • Strong strategic thinking & financial analysis
  • Knowledge: banking product, planning & budgeting
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานการเงินการธนาคารและหรือการบัญชี 3ปี
  • TOEIC Score 700
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ปริญญาตรีหรือโท
  • สาขาการเงินหรือเศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์3ปี ด้านการค้าตราสารอนุพันธ์ หุ้น กองทุน
  Next