Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 312 jobs
  MAGURO GROUP CO., LTD.'s banner
  MAGURO GROUP CO., LTD.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ 2 ปี+ ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน/ต้นทุน
  • บุคลิกภาพดี เป็นคนรุ่นใหม่ เก่งการวิเคราะห์
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ขออนุมัติวงเงินสินเชื่อประมาณ 4,000 ลบ. / ปี
  • มีความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo

  Personal Assistant

  Univentures Public Company Limited
  Pathumwan
  • เลขานุการผู้บริหารระดับสูง
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี
  • มีความรู้หรือประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Assistant Manager : Credit Risk Portfolio Management

  Krungthai Card Public Company Limited
  Wattana
  • วิเคราะห์ค้นหาปัจจัยหรือพฤติกรรม
  • วิเคราะห์และประเมินต้นทุนความเสี่ยงด้านเครดิต
  • พัฒนาและจัดทำรายงานประจำเดือน
  Next