Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 239 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาโท ด้านการจัดการ การเงิน การบัญชีและอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในการวิเคราะห์ธุรกิจ
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • วิเคราะห์ธุรกิจ ติดตามผลดำเนินงานของบริษัท
  • บริหารจัดการงานวิเคราะห์ข้อเสนอการลงทุน
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนงบประมาณ แผนความเสี่ยง
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน บัญชี
  • มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์
  • วิเคราะห์และติดตาม ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
  Next