• Managing, executing and controlling annual CAPEXs
 • Electrical and process control capital projects
 • Control device calibration and provide supports

15-Nov-17

 

Applied

Repair Technician

Universal Agro Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.เป็นอย่างต่ำ
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักร

15-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมและประสานงานกับวิศวกรที่ปรึกษาของบริษัทฯ
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานไฟฟ้าอาคารอย่างน้อย 3 ปี

15-Nov-17

 

Applied
 • 5 years experienced in Electrical field
 • Degree or upper in Electrical, Electronics
 • Can use Auto cad program or Solid works program

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.เป็นอย่างต่ำ
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า เครื่องมือ เครื่องจักร

14-Nov-17

 

Applied
 • ปวช.,ปวส สาขาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ หรือ มีความรู้ในระบบชิลเลอร์
 • ขยัน,ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

12-Nov-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

12-Nov-17

 

Applied

Electrical Supervisor

Asia Industrial Textile Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Diploma in Electrical or Electronics
 • Experience 2-3 years in Electrical wiring
 • Electrical Equipment maintenance and installation

10-Nov-17

 

Applied

Electrical Technician

Asia Industrial Textile Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส สาขา ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า2ปี
 • ใบรับรองผู้ทำงานด้านไฟฟ้า

10-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล