Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 73 jobs
  Chan Wanich Co., Ltd.'s banner
  Chan Wanich Co., Ltd.'s logo

  Project Manager

  Chan Wanich Co., Ltd.
  Bangrak
  • ปสก. 5 ปีขึ้นไปในงานบริหารโครงการและ Operations
  • บุคลิกดี มีทักษะในการนำเสนองาน
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีปสก.บริหารโครงการของภาครัฐ
  Fitness First (Thailand) Ltd.'s banner
  Fitness First (Thailand) Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ปวช. , ปวส. และปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า ซ่อมบำรุง
  • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการดูแล ซ่อมบำรุง
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
  Next
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)