• Bachelor Degree in Engineering
 • 1-2 years Experiences in Sales Valve / Piping
 • Good Knowledge in Standards of API and ASME

24-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • base in Bangkok or South of Thailand
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer or related
 • At least 3 or 5 years experiences in the related

24-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • base in Bangkok or South of Thailand
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer or related
 • At least 3 or 5 years experiences in the related

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ld
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สาขาวิชา ช่างกล ช่างยนต์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

22-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบการผลิตถุงมือ
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็คฯ
 • มีประสบการณ์ตรงในงานบำรุงรักษา อย่างน้อย 3 ปี

21-Nov-17

 

Applied
 • บำรุงรักษาเครื่องจักร และตรวจเช็ค,การหล่อลื่น
 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำ PM
 • มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างยนต์ /ช่างกลโรงงาน

20-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมการทำงานของระบบ Turbine
 • ดูแลตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า,เครื่องกล

20-Nov-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 3 years in Sales and Marketing
 • Arrange delivery of goods

20-Nov-17

 

Applied
 • Experience 15 years
 • Engineering degree - Mechanical
 • Technical / Professional

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล