Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 30 jobs
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)'s logo

  วิศวกรซ่อมบำรุง

  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
  Lopburi
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานซ่อมบำรุง
  • สามารถปฏิบัติงานประจำที่ จ.ลพบุรี ได้
  Osotspa Co., Ltd.'s banner
  Osotspa Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • รับกะก่อน 10 นาที เพื่อพูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้น
  • วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส. ช่างยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปี