QHSE MANAGER

VSL (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Management of the project health, safety
 • Environmental Management System
 • Registered Safety Officer if required

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • มีหลักสูตรเกี่ยวกับคงวามปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร

16-Aug-17

 

Applied

Safety officer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Auditor of ISO 140001&OHSAS 18001
 • Promotion of Safety & Health
 • Accident & Incident investigation

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
 • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล