Director OF Engineering

SAMUJANA CO., LTD.

สุราษฎร์ธานี

 • Bachelor Degree in Engineering or equivalent
 • Management skills to develop staff.
 • Minimum 40 years old

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปวส.สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิก
 • ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.-ปวส.สาขาช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงรถยนต์อย่างน้อย 3 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช.ขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • บำรุงรักษาเครื่องจักร หรืองานที่เกี่ยวข้อง

21-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้านระบบ ISO 14001/OHSAS 18001

18-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างกล,ช่างเชื่อม
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมคนงาน
 • สามารถถอดแบบ และประเมินราคาได้
 • รายงานความก้าวหน้าของงาน

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Logistics / Transportation.
 • Able to operate in Shift Work schedule.
 • Good command of English

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าติดตั้ง
 • บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน, เครื่องเย็น

18-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมและการบริหาร
 • มีประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี
 • บริหารลูกค้าเข้าซ่อม

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานในอู่ซ่อม บริการตัวถังและสี
 • ปวส ขึ้นไป (ช่างยนต์)
 • มีทักษะและความชำนาญงานด้านตัวถังและสี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Chief Engineer

Puri Andaman Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้และความสามารถทั่วไป มีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่และเสียสละอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied

Technician

Ban Laem Sai Beach Resort Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

 • จบการศึกษาระดับปวส.
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการงานโรงแรม

15-Aug-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

13-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล