• 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

22-Aug-17

 

Applied
 • สามารถทำงานกลางคืนได้
 • ดูแล ซ่อม บำรุงเครื่องจักรในโรงน้ำแข็ง
 • สามารถทำงานกลางคืนได้

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

21-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมคนงาน
 • สามารถถอดแบบ และประเมินราคาได้
 • รายงานความก้าวหน้าของงาน

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย จบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ออกแบบระบบไฟฟ้า และ ถอด BOQ จากแบบ
 • สามารถเขียนแบบงานไฟฟ้าในโรงงาน

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ถอด BOQ จากแบบ เขียบแบบงาน
 • เพศชาย จบปริญญาตรีด้านเครื่องกล
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย จบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ออกแบบระบบไฟฟ้า และ ถอด BOQ จากแบบ
 • สามารถเขียนแบบงานไฟฟ้าในโรงงาน

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ถอด BOQ จากแบบ เขียบแบบงาน
 • เพศชาย จบปริญญาตรีด้านเครื่องกล
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล