• Bachelor Degree in Engineering
 • 1-2 years Experiences in Sales Valve / Piping
 • Good Knowledge in Standards of API and ASME

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนความคุมงาน
 • เร่งรัดงานให้เสร็จตามแผนที่วางไว้
 • จัดทำ Action Plan กรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผนงาน

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ld
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

15-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล