• Degree in Industrial, Manufacturing, Mechanical
  • Knowledge of ISO9001, ISO13485 and GMP
  • Good command of English

25-Oct-20

 

Applied

Part Manufacturing Manager

ThaiNamthip Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
  • ประสบการณ์การทำงานในโรงงานทางด้านวิศวกรรม 5 ปี
  • ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

20-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่