• Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • Good English communication
 • Able to work in Lumphun province

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in project improvement
 • Leading standardization & efficiency improvement
 • Able to work in Lamphun province

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering field
 • 5 years of experience in manufacturing KPI/process
 • Knowledge in jewellery process will be advantage

23-Aug-17

 

Applied
 • Completed education of not below Bachelor’s Degree
 • Experience in MRP is must
 • Experiences in project planning

22-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้พื้นฐานด้านช่างกลโรงงาน

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะทางด้านกระบวนการ Production Control

21-Aug-17

 

Applied
 • Male, Age 25-35 years.
 • Bachelor's degree in Engineering field
 • Ability to use Lathe Machine, Tooling, Drill M/C

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร

21-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female, Age not over 40 years
 • Bachelor's degree in Industrial Engineering
 • At least 2 years experience on position

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาทางด้านวิศวกรรมทุกสาขา
 • มีทักษะทางด้านกระบวนการ Production Control

21-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนและบริหารงานผลิต รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้น

18-Aug-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Male, Age not over 37 years old
 • Bachelor’s degree in Industrial, Mechanical

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล