Project Co-ordinator

Envostar Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • วางแผน ออกแผนงาน และติดตามงาน
  • ประสานงานและเจรจาต่อรอง
  • จัดทำแผนในการปฎิบัติงานตามระบบ

26-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่