• Servo hydraulic
  • mechanical instruments servicing
  • positive attitude towards learning

16-Jan-18

 

Applied
  • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • เพศ ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
  • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญา ตรี

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล