• Bachelor's degree in Mechanical Engineer
  • 2-3 years experience in related field
  • Ability to work up country

11-Nov-19

 

Applied
  • อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์ทำงานในระดับผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ หรือแปรรูปอาหาร

07-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่