Process Engineer

Chef's Choice Foods Manufacturer Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
  • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความอดทนและทำงานเป็นทีม

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการหล่อชิ้นงานได้ดี
  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดห้องหล่อ
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor degree
  • Experience with Aerospace components manufacturing
  • Good understanding of engineering drawings

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล