ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
  • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
  • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
  • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)