• 8 years experiences in Marketing, Market Research
  • Bachelor of Pharmacy
  • execute strategies for lead general, new business

18-Aug-17

 

Applied
  • ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด

17-Aug-17

 

Applied
  • จัดทำและควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  • วางแผนควบคุมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
  • วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล