• Attend trade shows and business intelligence event
  • At least 3 years working experience in marketing
  • Analyze and classify client and survey data.

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ศึกษาและวิจัยหาโอกาสทางธุรกิจใหม่
  • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์สนับสนุนเป้าหมายหลัก
  • เศรษฐศาสตร์

18-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่