• Strong in Planning in Manufacturers
 • Food/ Snack or Drinking or Daily industry
 • Experienced in working with international team.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Achieve year over year cost out goals
 • 5 years experience in manufacturing sectors
 • Develop and drive cost improvement projects

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2-5 years experience in Production
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Good communicate in English

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Material planning & purchasing
 • Raw material (Packaging) inventory control
 • enhance supplier to improve products & service

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • เคยผ่านโรงงานอาหารแปรรูปจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / หรือสาขาอื่นๆ
 • 0 - 3 ปี กระบวนควบคุมการผลิต COMPRESSION

15-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล วางแผนการจัดการในไลน์การผลิต
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา

15-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิต และวางแผนการจัดส่งสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนและบริหารจัดการ การผลิต และควบคุมการผลิต
 • จบการศึกษาระดับ มัธยมต้นขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • อ่านแผนการผลิต
 • จบการศึกษาระดับ ม.ต้น ขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานในสายการผลิตประงานการ์เม้น

15-Aug-17

 

Applied
 • ศึกษาแผนล่วงหน้าก่อนการผลิต
 • จบการศึกษา ปวสขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในสายการผลิต
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • อายุ23-30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์

15-Aug-17

 

Applied
 • Control inventory of plastic parts
 • GPA over 2.5 is a must
 • Good command in English (TOEIC : 500)

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / หรือสาขาอื่นๆ
 • 0 - 3 ปี กระบวนควบคุมการผลิต COMPRESSION

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล