• ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ความรู้ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์

27-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรม
 • อายุงานรวม 2 ปี
 • ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงงานอาคาร อย่างน้

27-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • สาขาการเงินหรือการบัญชีหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเงินจะได้รับการพิจารณา

27-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • อายุงานรวม 5 ปี
 • โดยมีประสบการณ์ด้านงานการเงิน อย่างน้อย 2 ปี

27-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • อายุงานรวม 5 ปี ขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ด้านงานเลข

27-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป

27-Mar-20

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านกฏหมายตามมหาวิทยาลัยในประเทศที่
 • อายุงานรวม 5 ปี
 • โดยมีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายอย่างน้อย 1 ปี

27-Mar-20

 

Applied