• Bachelor’s degree or higher in any related field
  • 3 years' experience in logistics security
  • Understanding of security standards including TAPA

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
  • มีความรู้ด้านกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล