Accountant

THAI MAN YI CO., LTD.

เชียงราย

 • เพศหญิง , เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การเงิน/การบัญชี
 • มีความละเอียดรอบครอบด้านการตรวจสอบเอกสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การเงิน/การบัญชี
 • มีความละเอียดรอบครอบด้านการตรวจสอบเอกสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงิน และมีความรู้ด้านภาษี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรอบคอบ และรับผิดชอบงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Finance & Accounting Manager
 • Age 35 – 45 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้บัญชีพื้นฐานและระบบภาษีอากร
 • ดูแลค่าใช้จ่ายเจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ ดูแลเงินสด

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ความซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลบัญชีภาษีค่าใช่จ่ายของบริษัท

19-Nov-17

 

Applied
 • บันทึกค่าใช้จ่ายทั่วไป
 • ติดต่อประสานงานทั่วไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา

19-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ในงาน

19-Nov-17

 

Applied

Auditor

GUSTO BEVERAGE LTD., PART.

เชียงใหม่

 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • ใช้โปรแกรมบัญชี express ได้

18-Nov-17

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • ใช้โปรแกรมบัญชี express ได้

18-Nov-17

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • ใช้โปรแกรมบัญชี express ได้

18-Nov-17

 

Applied
 • สามารถออกใบแจ้งหนี้ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • สามารถตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับรายได้อย่างถูกต้อง
 • ใช้ ระบบ SAP ได้

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ปิดงบการเงิน
 • มีความรู้และเข้าใจระบบภาษีต่างๆ

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชีทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • ออกบิลภาษี ทำรายรับ รายจ่ายในบริษัท
 • ทำบัญชี ออกบิลภาษี สรุปรายเดือน
 • ปริญญาตรี การเงินการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Nov-17

 

Applied
 • เตรียมเอกสารและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านทางการบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ถึง 35 ปี

15-Nov-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี,การเงิน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน

15-Nov-17

 

Applied
 • บัญชีเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย ภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied

Invoice Officer

TCC Land Company Limited

เชียงใหม่

 • สามารถออกใบแจ้งหนี้ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • สามารถตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับรายได้อย่างถูกต้อง
 • ใช้ ระบบ SAP ได้

14-Nov-17

 

Applied
 • คีรย์ข้อมูลต่างๆในคอมพิวเตอร์ สำหรับสินค้าในระบบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีความตั้งใจในการทำงานและตรงต่อเวลา

14-Nov-17

 

Applied
 • Managing and overseeing general accounting
 • Analyzing monthly results, costings and profit
 • Bachelor’s degree in accounting

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์มีพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet

14-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ในงาน

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล