• Degree in Accounting
 • 3-5 years experience in Accounting and Tax
 • preferably in senior position

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accounting Manager

Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายบัญชีโรงงานอย่างน้อย 2 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Auditor

Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายบัญชีโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
 • คำนวนภาษีต่างๆ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Tax Officer

Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายบัญชีโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
 • คำนวนภาษีต่างๆ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Supervisor

Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายบัญชีโรงงานอย่างน้อย 2 ปี

21-Aug-17

 

Applied

Taxation

Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายบัญชีโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
 • คำนวนภาษีต่างๆ

21-Aug-17

 

Applied

Accounting Officer

Siam Fruit Canning (1988) Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายบัญชีโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
 • คำนวนภาษีต่างๆ

21-Aug-17

 

Applied
 • บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
 • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน

21-Aug-17

 

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

17-Aug-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ,สมุห์บัญชี

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล