ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ลำพูน
  • วางแผนการผลิต วางแผน ควบคุมการผลิต วางแผนการขนส่ง
  • Production Control planning Production Improvement
  • จัดการการผลิต, Production Planner, Management
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  เชียงใหม่
  • โรงงานปลูกและสกัดกัญชาในทางการแพทย์
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันอุบัติเหตุ,โบนัส
  • ปฏิบัติงานที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's banner
  MILLIMED BFS COMPANY LIMITED's logo
  เชียงราย
  • ปริญญาตรี สาขาการวิศวกรรมเคมี เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์กระบวนการผลิตในโรงงานอย่างน้อย 8 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)