Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd./บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด's banner
  Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd./บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด's logo

  QC Supervisor/หัวหน้าส่วนงานควบคุมคุณภาพ (เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี)

  Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd./บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด
  Prakket
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ