Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  1-28 of 28 jobs
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ชายหรือหญิง อายุ 30-40 ปี
  • บุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อวัตถุดิบในงานผลิต
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ชายหรือหญิง อายุ 35-45 ปี
  • บุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน มีความเป็นผู้นำสูง
  • มีประสบการณ์ด้านการบบริหารจัดการองค์กร
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s banner
  Summit Chugoku Seira Co., Ltd.'s logo
  Chonburi
  • ชายหรือหญิง อายุ 35-45 ปี
  • บุคลิกคล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน มีความเป็นผู้นำสูง
  • มีประสบการณ์ด้านการบบริหารจัดการองค์กร
  Textile Prestige Public Company Limited's banner
  Textile Prestige Public Company Limited's logo

  Production Manager

  Textile Prestige Public Company Limited
  Chonburi
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในโรงงานอุตฯ 5 ปี+
  • วางแผน ควบคุม ติดตามงาน ความเป็นผู้นำ การบริหาร
  • วิศวไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)