• Control production as follow plan
 • Bachelor’s degree in Food science, Food Technology
 • Experience in production supervisor role in food

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมหรือ วิศวกรรมโยธา
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

19-Mar-18

 

Applied

PROCUREMENT MANAGER (RICE)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Purchasing rice economically and efficiently.
 • Creating a network of Rice Millers to purchase
 • Experience of purchasing and procurement

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 5 mths., Med Ins., Pvd F., Language,Meal,etc
 • Cutting Edge Electronic Components Manufacturing
 • Exp. in Purchasing / PP / PC

19-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ขึ้นไป
 • ม.3ขึ้นไปหรือผู้มีประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้
 • ความรู้พื้นฐานด้านวัตถุดิบ, อาหารและกระบวนการผลิต

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ25 ขึ้นไป
 • ปวชขึ้นไปหรือผู้มีประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ขึ้นไป
 • ม.6ขึ้นไปหรือผู้มีประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติงานได้
 • ประจำที่โรงงานแสงทองอาหารสัตว์

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล