• Senior GL, Senior Accountant, Assist Manager
 • Automotive
 • Good in English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศชาย-หญิง จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ดูแลและควบคุมการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

สมุห์บัญชี

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • พศชาย-หญิง วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีทั้งหมด
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คิดราคาต้นทุนทั้งหมดของโรงแรม
 • ควบคุมและดูแลความถูกต้องของข้อมูลระบบ Inventory
 • ประสบการณ์งานด้านการทำต้นทุนมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเรื่องการบันทึกบัญชี/การเงิน/ภาษีอากร
 • จัดทำงบการเงิน,วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอฝ่ายบริหาร
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถทำบัญชีเบื้องต้นได้
 • สามารถใช้ Microsoft Word, Excel ได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล