Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 622 jobs
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo

  Sale Admin Department Manager (Chidlom Tower)

  Central Retail Corporation Public Company Limited
  Pathumwan
  • จัดทำเอกสารเรียกเก็บรายได้จากผู้เช่าพื้นที่
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
  PMT THE HOUR GLASS's banner
  PMT THE HOUR GLASS's logo

  Cashier / Finance Officer

  PMT THE HOUR GLASS
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน และการทำงานเอกสาร
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • ตรวจรายงานการขายที่เกี่ยวข้องส่งสำนักงานใหญ่
  Next