• Competitive Package
 • Startup Culture
 • Apply Now!

24-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบัญชี รายรับ รายจ่าย ภาษี ภงด.1,3,53,ภพ.30
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์บริหารด้านงานบัญชี และ การเงิน
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปี ข่ึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • เพศชาย/หญิง
 • บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้

24-Nov-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปวช,ปวส,หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนั้นๆ
 • สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี - ปริญญาโทด้านบัญชี/การเงิน
 • อายุระหว่าง 35-45 ปี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

22-Nov-17

 

Applied

COSTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Controlling overall costing functions.
 • Analyzing the PPV and production variances.
 • Preparing data for budgeting and forecasting.

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

19-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล