• At least 5 – 10 years experience in an accounting
 • Excellent skills in ERP
 • Have Experience in GMP systems

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน ISO

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 30-40 ปี / ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือ สูงกว่า
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงิน และ ตรวจสอบความถูกต้อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3~5 years accounting experience in manufacturing
 • Responsible for accounting activity in accounting
 • Make reports to Japanese director

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of experience in accounting and finance
 • Work in Chonburi province

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาม.6-ปริญญาตรี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีใจรักงานบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Attractive Salary
 • Accommodation can be provided
 • Work location Copacabana Najomtien office

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • มีทักษะในการเจรจา ละเอียด รอบคอบ
 • สามารถฟัง-พูด ภาษาอังกฤษได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ประจำเดือนพร้อมตรวจสอบ
 • ตรวจสอบและออกใบหัก ณ ที่จ่าย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Handle full accounting role AR, AP, GL, budgeting
 • Review monthly reconciliations and reporting
 • Perform project cost and project expenses report

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Finance
 • Experience in Accounting
 • Strong SAP

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Accountant General Ledger
 • reviews the accounts and documents the monthly
 • SAP user is mandatory

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Express

18-Mar-18

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี หรือเท่าเทียบ
 • มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Express

18-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

17-Mar-18

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

17-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานที่บางละมุง ชลบุรี

17-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เรื่องระบบบัญชีต้นทุน
 • สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี

17-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • บันทึกบัญชีลงโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

16-Mar-18

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 28-40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

16-Mar-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounting, Manufacturing,Admin, HR
 • Financial Systems Manufacturing, Supply chain,
 • Accounting, ERP, MRP, SAP

16-Mar-18

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • To prepare all tax self-assessment return
 • To hold the petty cash float

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี(บ่อวิน)

16-Mar-18

 

Applied
 • 5 working days
 • 3-4 years experience
 • Attractive salary

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Financial Controller

--

ชลบุรี

 • Min 5 yrs experience as Hotel Financial Controller
 • Thai National only
 • Competitive salary with great benefits

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS-office ได้ดี
 • เริ่มงานได้ทันที

16-Mar-18

 

Applied
 • Knowledge of Thai tax rules
 • 2 years of professional experience in auditing
 • Determine internal audit scope

16-Mar-18

 

Applied
 • At least 5 years experience in compliance field.
 • Good written and spoken English.
 • Bachelor's or higher degree in Accounting field.

16-Mar-18

 

Applied
 • Setup standard cost , Inventory revaluation
 • Good working knowledge of English
 • Basic knowledge in Accounting Software ; Oracle

16-Mar-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ มากกว่า 35 ปี ป.ตรี บริหาร,บัญชี
 • มีความเป็นผู้นำ ,สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้
 • ปฏิบัติงาน ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong in planning and analysis capability
 • Business acumen and technical knowledge
 • Good English, Excel, Access, statistical analysis

16-Mar-18

 

Applied
 • สื้อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงินได้
 • สามารถทำงานได้หลายด้าน

16-Mar-18

 

Applied
 • วางแผนจัดทำบัญชี บันทึกรายการบัญชี
 • ปริญญาตรี คณะบัญชี
 • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านบัญชี และ ภาษี
 • เงินเดือนตามความสามารถ ต่ิอรองได้

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

15-Mar-18

 

Applied
 • Get more knowledge of not only interpreting
 • but also cost accounting
 • Chance to learn basic business skill

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีพื้นฐาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • เครื่องแบบพนักงาน,เบี้ยขยันเดือน
 • เบี้ยขยันปี ,รถรับ-ส่ง ,ค่าเช่าบ้าน ,ค่าอาหาร

15-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance and/ or Accounting
 • At least 3-5 years working experience in finance
 • Experience in ERP (SAP) is an advantage

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Accounting, Finance
 • Over 2 years work experience in Controlling
 • Knowledge in product costing

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Assistant Finance Manager
 • CPD or CPA
 • 5 years experience in AP/AR

15-Mar-18

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Payment Voucher, Payment plan
 • Record for AP & AR
 • Check payment and contact to bank

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent English communication skills
 • Strong math and analytics skills preferred
 • 2-3 years of accounting experience

15-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช.(สาขาการบัญชี) ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15-Mar-18

 

Applied
 • G/L Responsible
 • Cash & Banks Control
 • A/R Issue, Withholding Tax, Invoice

15-Mar-18

 

Applied
 • บัญชี
 • J-Sox
 • ทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษ

15-Mar-18

 

Applied
 • Account Receivable officer
 • วุฒิการศึกษา ปวส.การบัญชี ขึ้นไป
 • บัญชีลูกหนี้

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Preparing annual budgets and forecasted financial
 • Bachelor or higher in Business Finance, Accounting
 • 10 years’ experience in the Accounting and Finance

14-Mar-18

 

Applied
 • Recheck all vercher account AP AR GL
 • Bachelor or higher degree in accounting or related
 • At least 2 years of experience in accounting field

14-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล