• Accounting Manager
 • Establishes financial and Accounting System
 • reporting financial and accounting

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Expert in ERP system
 • cost controlling in manufacturing process
 • Knowledge in BoI

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Business plus , Payroll ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชี ไม่น้อยกว่า 5
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรุ้ความเข้าใจในการทำบัญชี คิดต้นทุน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ และงานบัญชี

21-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล