• Accounting Manager
 • Establishes financial and Accounting System
 • reporting financial and accounting

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการบัญชี
 • อายุ 35 ปี
 • สาขาบัญชี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • บัญชีลูกหนี้
 • บัญชี
 • อายุ 24 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี
 • พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Expert in ERP system
 • cost controlling in manufacturing process
 • Knowledge in BoI

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Business plus , Payroll ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชี ไม่น้อยกว่า 5
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรุ้ความเข้าใจในการทำบัญชี คิดต้นทุน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ถึงปริญญาตรี การบัญชี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • ประกันสังคม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express ได้ดี
 • มีประสบกาณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

22-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถยนต์

22-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น BC Account

22-Mar-18

 

Applied
 • ดูแลงานการเงิน ณ จุดขาย
 • ติดต่อลูกค้า และอื่นๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส, ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน

22-Mar-18

 

Applied
 • ดูแลงานการเงิน ณ จุดขาย
 • ติดต่อลูกค้า และอื่นๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส, ปวช ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน

22-Mar-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ปริญญาตรี
 • บรรจุบุคลากรทางการศึกษา

22-Mar-18

THB13k - 20k /เดือน

Applied
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • Finance officer
 • การเงินการบัญชี

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ และงานบัญชี

21-Mar-18

 

Applied
 • 5 years working in Accounting & Controller.
 • Work in real estate industry would be a plus.
 • Based in Chiangmai Province.

21-Mar-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ขับรถยนต์

21-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ทำงานที่จังหวัด เชียงรายได้
 • สามารถใช้Program Express ได้

21-Mar-18

THB10k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ซื่อสัตย์ มีใจรักงานบริการ
 • สามารถ ย้าย หรือวนสาขาได้ภายในจ.เชียงใหม่

21-Mar-18

 

Applied
 • การบัญชี
 • การเงิน
 • เชียงใหม่

20-Mar-18

THB16k - 30k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • มีไหวพริบในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

20-Mar-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบเสนอราคา/วางบิล/แจ้งหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ซี่อสัตย์

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years + of accounting experience
 • Possess an analytical mind
 • Based in Chiang Mai

20-Mar-18

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word และ Payroll ได้
 • จบ ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • จบปวส.หรือ ป.ตรี สาขาการจัดการ

20-Mar-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • มีึความรู้เรื่องของมาตรฐานทางการบัญชีและภาษีอากร
 • มีประสบการในการวางระบบบัญชี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และเสนองาน

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สาขาปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์บัญชีสต็อกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทน มีใจรักในการงานบัญชี

20-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • มีความขยันซื่อสัตย์
 • อดทนตรงต่อเวลา

20-Mar-18

 

Applied
 • บัญชีเจ้าหนี้ บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ลงในสมุดเจ้าหนี้
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ลักษณะงาน บัญชีเจ้าหนี้ บันทึกข้อมูลเจ้าหนี้

20-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ ขยัน อดทน

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือเกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น ความเป็นผู้นำ ชื่อสัตย์
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

19-Mar-18

 

Applied

Accountant

SIAM MANDALAY COMPANY LIMITED

เชียงใหม่

 • Accountant
 • Open Bravo
 • PND 54 and PND 36

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานเอกสารบัญชีเบื้องต้น
 • ติดต่อประสานงานด้านการจัดซื้อ
 • สามารถใช้โปรแกรม Express Account

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความชำนาญในการทำเอกสารบัญชีบริษัท

19-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
 • ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวกับสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคล่องตัว สามารถขับรถยนต์ได้

19-Mar-18

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word และ Payroll ได้
 • จบ ปวส.หรือ ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 • จบ ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร

16-Mar-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • งานบัญชี/การเงิน แสดงรายรับ-จ่าย แยกประเภท

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บัญชีการเงิน
 • ดูแลเอกสาร

16-Mar-18

 

Applied
 • At least B.Sc. in Accounting
 • Finance & Accounting, Accounting Specialist
 • Accountant, Finance

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น BC Account

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น BC Account

16-Mar-18

 

Applied
 • Mature & Independent
 • Team Builder , Motivated , Leader
 • Precise & Accurate

15-Mar-18

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล