• Plan and coordinate administrative procedures
 • Recruit and train personnel
 • Assess staff performance

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการคำนวณต้นทุน
 • มีความสุขุมรอบคอบ
 • ยินดีพิจารณานักศักษาจบใหม่

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 38-45 years old
 • Good English communications
 • Over 10 years multinational company experience

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • รับผิดชอบงานในส่วนของบัญชีบริษัท ฯ
 • ปวส – ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 4 year Bachelors Degree in accounting
 • At least 2 year experience in a manufacturing
 • Honest

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์การบัญชีโรงงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Supervisor / Mandarin Speaking
 • Chemical Manufacturing experience related
 • Good salary package and allowances

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ลงบัญชีรับ-จ่าย, ออกบิลใบเสร็จ
 • ปวช. หรือสูงกว่า (บัญชี-การเงิน)
 • ทำงานล่วงเวลาได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายงานกระทบยอดบัญชีต่างๆ
 • รวบรวมตรวจสอบรายงานภาษีทุกประเภท
 • จัดทำแบบ ภงด 50 ประจำปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป
 • ระบบคอมพิวเตอร์ได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานบัญชีทั่วไป อย่างน้อย 3 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Account Payable and documentation
 • VAT report and documentation
 • fixed cost fixed asset

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting
 • Male/Female, 35~45 years old
 • Experience in Manufacturing industry

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 5 years of experience in manufacturing accounting
 • Knowledge of ERP systems. Oracle and SAP

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female , Age : 35 ~40 years old.
 • Having CPD licence.
 • Communicative English skill.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA in finance/accounting, MBA is a plus
 • Budgeting, financial reporting, analyst skill
 • US GAAP, SOX, syteline program

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge Standard & Actuard cost in manufacturin
 • control inventory, control actual cost, BOI report
 • Good command in English,speaking, writing, reading

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting
 • General ledger
 • Shared services

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

MF Controller

deSter Company Limited

ปราจีนบุรี

 • Bachelor/Master degree in finance or accounting
 • Tracking of cost savings programs
 • Tracking of cost savings programs

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 8-10 years up in Accounting.
 • Male/Female , aged between 30 - 40 years old.
 • Good interpersonal skill.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Sap ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
 • โบนัสประจำปี, เบี้ยขยัน 200-3,000 บาท

22-Aug-17

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • ประจำ site งาน โครงการ สิปัญ วิลล์ อำเภอปลวกแดง

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 35- 40 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • 12 ปี ขึ้นไป ทางด้านบัญชีและการเงิน

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong knowledge of Thai GAAP and USGAAP
 • Background Costing from Manufacturing-Syteline
 • At least 5 years+ working experiences.

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง - ชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

22-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

22-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

22-Aug-17

 

Applied
 • Accountant payables Leader / supervisor
 • 7-10 yers expeiance
 • SAP user knowledge will be advantage.

22-Aug-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ 0 - 8 ปี
 • ใช้งานระบบ SAP หรือ ERP ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานปราจีนบุรี ทำงานวันจันทร์-เสาร์

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting
 • 3-5 years of working experience in accounting
 • Good command of English

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทัศนคติและความคิดที่ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

22-Aug-17

 

Applied
 • Global chemical company
 • Costing experience
 • Manage 2-3 subordinates

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4-7 mnths, Medical Allow, Housing Allow, etc
 • More than 10 years Automotive Parts Manufacturing
 • At least 5 exp. in Accounting/ Costing

22-Aug-17

 

Applied
 • cost control under the BOI promotion
 • Check all of cost account reconciliation report
 • Cost variance analysis presentation/ report

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีทางบัญชี/การเงิน เท่านั้น

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • 6+ years of accounting experience; cost accounting
 • Good communication of English

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์สายตรงในตำแหน่งผู้จัดการบัญชี 10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • ปฏิบัติงานที่ชลบุรี

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge Standard & Actuard cost in manufacturin
 • control inventory, control actual cost, BOI report
 • Good command in English,speaking, writing, reading

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • Costing and Accounting, Budgeting, CPA, Audit firm
 • Financial analysis, Tax & BOI, Internal Control
 • Experience Accounting in manufacturing, Audit Firm

21-Aug-17

 

Applied
 • Domestic Sales activities / petty cash / reconcile
 • financial report
 • monthly, quarterly and year end close

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล