Accounting Manager (Manufacturing Company in Mukdahan) Total package up to 80k.

Vinarco Services (Thailand) Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Global company
 • Attractive package
 • Large organization

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

CTS GREENWOOD CO., LTD.

นครราชสีมา

 • เพศหญิง อายุ 35-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านระบบงานบัญชีการเงินอย่างน้อย 5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี
 • รายงานภาษีซื้อ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีและภาษี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • งานบัญชีระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการบันทึกบัญชีเป็นอย่างดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Setup and accounting planning and financial policy
 • Control and Check to financial Balance
 • Bachelor’s Degree in Accounting and financial

20-Aug-17

 

Applied
 • Setup and accounting planning and financial policy
 • Control and Check to financial Balance
 • Bachelor’s Degree in Accounting and financial

20-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

19-Aug-17

 

Applied
 • การศึกษาตั้งแต่ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์งานบัญชีต้นทุน 7 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการใช้งานระบบ SAP และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

18-Aug-17

 

Applied
 • ทำบัญชีคุมสาขา ทั่วประเทศ
 • ใช้โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูปได้
 • มีใบขับขี่ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

18-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านรับ-จ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย
 • กระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน
 • จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ

18-Aug-17

 

Applied
 • ฺBachelor or higher in Accounting, Finance, etc.
 • 8+ yrs of experience, good command of English
 • Able to relocate to Korat or as assigned

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit Assistant Manager

Erawan Sugar Group/กลุ่มบริษัท น้ำตาลเอราวัณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประสบการณ์ ทำงาน ด้านงานตรวจสอบอย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะการเจรจาติดต่อสื่อสาร / ประสานงานที่ดี
 • ตรวจสอบงาน / โครงการที่ได้รับมอบหมาย

17-Aug-17

 

Applied

พนักงานบัญชีเช่าซื้อ

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied

Accounting Supervisor / หัวหน้าบัญชี

BURIRAM YONTRAKARN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศชาย / หญิง บุคลิกดี อายุ 20-40 ปี
 • มีทัศนคติดีสามารถหยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • ทำงานในสภาวะกดดันได้

17-Aug-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ุวุฒิปริญญาตรี, มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม
 • สามารถใช้โปรแกรม Comanche ได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 10 ปี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. /ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ และใช้โปรแกรม Express

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องบัญชี, ภาษีต่างๆ

17-Aug-17

 

Applied

พนักงานบัญชี ประจำสาขา จ.บุรีรัมย์

KRUANAPAT FOOD PRODUCT CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ

17-Aug-17

 

Applied
 • บัญชี ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • หญิง อายุ 21 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ตรวจสอบเอกสารการรับเงิน,บิลขายและอื่นๆ

17-Aug-17

 

Applied

Accountant / พนักงานบัญชี ประจำสาขา จ.ร้อยเอ็ด

KRUANAPAT FOOD PRODUCT CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ อดทน ขยัน
 • มีความรับผิดชอบ

17-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

17-Aug-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์สายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • เคยผ่านโรงงานอาหารแปรรูปจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

16-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำ รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบภายใน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • รับผิดชอบและจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้

16-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลขั้นตอนการเบิกจ่าย
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ตามสาขาที่กำหนด
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • บัญชีธุรการ ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
 • คีย์ข้อมูลจัดเก็บข้อมูล ตรวจเช็คสินค้า

16-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความซื่อสัตย์

16-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ตรวจนับสต็อกคงเหลือทางบัญชี

16-Aug-17

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Be able to communicate in English
 • degree in Accounting or any related fields

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accounting

Virotevittayapun

นครราชสีมา

 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

15-Aug-17

 

Applied

Accountant/ เจ้าหน้าที่บัญชี

C-PRO CONCRETE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน ไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor ' s degree in Accounting
 • 5 years experiences in accounting management
 • Annual financial statement

15-Aug-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัดบุรีรัมย์
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย7 ปี บริหาร 2 ปี
 • สามารถปิดบัญชีประจำเดือน และจัดทำงบการเงินรวมได้

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer / Supervisor

JAC AYUTTHAYA

นครราชสีมา

 • AP, AR, other General ledger, and reconcile bank.
 • Verify payment vouchers and supporting documents.
 • Prepare month-end closing transaction and monthly

07-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล