• 10 years Finance, Project, Tax, Internal Control
  • Fast action, Treasury, Compliance Implementation
  • Good in English, working in MNC Manufacturing

21-Oct-20

 

Applied
  • เพศชาย /หญิง อายุ 32-40 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน/โรงงาน 7 ปีขึ้นไป

21-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่