• GL
 • AP
 • Senior Accounting

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting Manager
 • 10 years of experience and 5 years in manager role
 • 5 working days with attractive compensation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • พิมพ์แบบภ.ง.ด.1,3,53
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ลงรายการในระบบ EXPRESS

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • providing timely and accurate analysis of budgets
 • Development, Implementation and maintain a compreh
 • Manage processes for financial forecasting, budget

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีทั่วไป
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • มีประสบการ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • B.IE,Finance ,Account,MBA ,Physic or related field
 • Good communication skills &excellent interpersonal
 • Can communicate in English.

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทางวิชาการเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการปรับปรุง พัฒนางานในสายงานให้ทันสมัย
 • สามารถกำหนดการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพ

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • เคยใช้โปรแกรมทางด้านบัญชีมาก่อน

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bacherlor's Degree or Higher in Accounting.
 • 10 years of experience in Accounting & Finance
 • Experiences in manufacturing

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี ต้องมีประสบการณ์
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมได้

18-Nov-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงใน
 • สามารถติดต่อและให้คำตอบเบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชีได้

18-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • New graduate is also welcome
 • Good command of written and spoken English

17-Nov-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2-5 years of experience in AP
 • Good English, Be able to work in Contract
 • Able to work in Phatumthani

17-Nov-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • AR, AP, Cost Accounting
 • 3-5 Years experience for Supervisor
 • Located in Pathumthani

17-Nov-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Account Payable
 • AP
 • Accounting

17-Nov-17

 

Applied
 • บริหารจัดการพื้นที่ทำการค้า ผู้ค้าและผู้ใช้บริการ
 • มีประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วางแผนพัฒนาพื้นที่และกิจการค้า

17-Nov-17

 

Applied
 • บริหารจัดการระบบบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมา ไม่น้อยกว่า 7
 • วางแผนพัฒนาพื้นที่และกิจการค้า

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor or higher in Accounting, Financial field
 • 5 years exp.in Accounting, Tax, Financial fields
 • Exp.in manufacturing is advantaged

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ (ในบางครั้ง)

16-Nov-17

 

Applied

Accounting & Finance Manager/Asst. Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

15-Nov-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • Accountant, Finance
 • General Ledger
 • SAP

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female with Degree in Accounting and/or Finance
 • 10 or more years of experiences in Finance & Admin
 • Experience overseas, Involved with management

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance or Accounting
 • Good command in English
 • Can work under pressure

15-Nov-17

 

Applied
 • Accountant / พนักงานบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงาน3 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ด้านบัญชีต้นทุน Manufacturing และภาษีอากร

12-Nov-17

 

Applied
 • Excellent (Fluently) in English
 • Professional Internal Audit
 • 5 Working Days / Week. 08:00 - 17:00

08-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล