Secretary/ เลขา

WATTANOCHA CONSTRUCTION CO., LTD.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี การเงิน จัดซื้อ

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี การเงิน จัดซื้อ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • Good command of English
 • Able to use MS Office

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Finance and Accounting Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 4 years experience in accounting field
 • At least 1 year experienced in management level
 • Bachelor or Master Degree in Accounting

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้น
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร

10-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Strong working experiences in Financial & Costing
 • Minimum 7-10 years of experience in manufacturing
 • Good in English command

09-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English language skills.
 • Good computer and systems skills such as MS Office
 • Interested in conservation works

03-Dec-18

 

Applied