• Competitive Package
  • Startup Culture
  • Apply Now!

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
  • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถสือสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

10-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล